Takuya Yamashita & Masaru Saito / Series 2001 2020